ماه: خرداد ۱۳۹۷

نمایندگان بی نطق

No Comments

به نمایندگان باید تذکر دهیم به جای تذکر به دولت به خود بنگرند و تذکری به خود بدهند، مجلس جای فقط نظارت نیست بلکه محلی برای تدوین قوانینی است که مشروعیت  تصویب آن ها را مردم به شما داده اند. مردم امانتی نزد شما دارند که  سرنوشت ملت و کشور است. قدرت مجلس آنچنان است که می تواند بر هر چیزی تاثیر گذارد چون پشتوانه آن رای مردم است و مشروعیت آن از قانون. آقای نماینده چند طرح در دو سال گذشته در مجلس مطرح کرده ای، چند نطق در مجلس داشته ای که من از آن مطلع نیستم؟

چقدر برای حفظ حکومت و بهبود زندگی مردم به فکر کاهش فاصله طبقاتی بوده ای؟ جدی میدانی شکاف طبقاتی چه پیامدهایی برای کشور دارد؟

آقای نماینده مجلس به تو یادآوری میکنم ما ملت ایران به تو وکالت داده ایم حافظ قانون اساسی باشی و در مسیر رشد و ترقی کشور و ملت از اهرم تدوین قوانینی که می تواند آینده روشن را به ارمغان آورد، بهره گیری.  برترین قدرت کشور هستی اما آیا آنرا می دانستی؟

پس ایرانی بساز که شایسته ایرانی باشد.